Στον επόµενο τόνο περιµένουν κι άλλες αποχωρήσεις

Γιάννης Πολίτης
Δημοσιεύθηκε Νοέμβριος 29, 2010, 9:00 μμ
0 secs

Τριγµοί διαρκείας στην κεντροδεξιά πολυκατοικία ταράζουν το οικοδόµηµα, προκαλούν ένταση στην ηγετική οµάδα της Ρηγίλλης και φόβο στους ψηφοφόρους, οι οποίοι βλέπουν την παράταξή τους κοµµένη στα τρία, να αδυνατεί να αρθρώσει πειστικό αντιπολιτευτικό λόγο στην πιο κρίσιµη στιγµή για τον τόπο.

Τα γκρίζα σύννεφα που πυκνώ­ νουν πάνω από την αυλή του Αντώνη Σαµαρά αποδυναµώ­ νουν καθηµερινά τις πολιτικές πρω­ τοβουλίες της Ν.∆., ενώ οι βουλευ­ τές του κόµµατος κινούνται µέσα σε κλίµα σύγχυσης. Το αποτέλεσµα είναι ο καθένας στονδηµόσιο διά­ λογο να βγάζει την προσωπική του ατζέντα, προκειµένου να διασωθεί.

Η ίδρυση του κόµµατος της Ντόρας Μπακογιάννη, η αλλαγή στρατηγικής του Γιώργου Καρατζαφέρη, η λευ­ κή απεργία των καραµανλικών και οι αποστάσεις που παίρνουν οι δύο αντιπρόεδροι του κόµµατος από τη σκληρή γραµµή του Αντώνη Σαµαρά είναι µεγάλα αγκάθια που πιέζουν τη Ρηγίλλης σε δραστική αλλαγή πορεί­ ας µέσα στον ∆εκέµβριο µε νέες πο­ λιτικές πρωτοβουλίες.

Η ηγετική οµάδα αυτήν την ώρα, πάντως, είναιπροσανατολισµένη στη συστηµατική παρακολούθηση των κινήσεων της πρώην υπουργού Εξωτερικών, καθώς υπάρχει φό­ βος τις προσεχείς ηµέρες να ανε­ ξαρτητοποιηθούν ή να επιδιώξουν τη διαγραφή τουςδύο ακόµη βου­ λευτές της Ν.∆. Επικρατέστερος να βγει από το µαντρίείναι ο βουλευ­ τής Αιτωλοακαρνανίας κ. Κώστας Καραγκούνης, πουείναι ο νεώτε­ ρος βουλευτής της Ν.∆. Ηπροσχώ­ ρησή του στοκόµµα της Ντόρας Μπακογιάννη θεωρείταιαπό όλες τις πλευρές δεδοµένη καιείναι θέ­ µα χρόνου να κλείσει πίσωτου την πόρτα της Ρηγίλλης.

Αλλά και η Ελσα Παπαδηµητρίου, παρότι, ως έµπειρηπολιτικός, δεν ανοίγειτα χαρτιά της,θεωρείται δεδοµένο ότι τηνκατάλληλη στιγ­ µή θα σταθεί στο πλευρό τής στενής της φίλης Ντόρας Μπακογιάννη. Τα στελέχη ωστόσο της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας υποστηρίζουν ότι δεν εί­ ναι προτεραιότητά τους αυτή την ώρα να αυξήσουν το άθροισµα των ανε­ ξάρτητων βουλευτών. «Σηµασία έχει ποιοι θα είναι µαζί µας στις εθνικές εκλογές, όποτε γίνουν αυτές»,λέει στενός συνεργάτηςτης κ. Ντόρας Μπακογιάννη και υποστηρίζει ότι σύντοµα το νέοκόµµα θα έχειορ­ γανώσεις σε όλους τους «καλλικρα­ τικούς» δήµους της χώρας.

Την ίδια ώρα νευρικότητα προ­ καλεί στην ηγετική οµάδα της Ν.∆. η λευκή απεργία των λεγόµενων καρα­ µανλικών. Η ερµηνεία που δίνουν οι βουλευτές φίλοι τού Αντώνη Σαµαρά είναι ότι ο κ.Κώστας Καραµανλής δεν βγήκε να στηρίξει µε τρόπο ηχη­ ρό και ξεκάθαρο τη Ν.∆. Η διαρροή µέσω συνεργατώντου ότι «ηΝ.∆.

είναι το σπίτι µας» θεωρείται αυτο­ νόητη και ουδέτερη δήλωση, που αφήνει, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι βουλευτές, περιθώρια για πολλές ερµηνείες. «Οι παλιοί καραµανλικοί τηρούν στάση αναµονής. ∆είχνουν να περιµένουν το σύνθηµα από τον πρώην πρωθυπουργό για να βγουν να στηρίξουν δυναµικά τις επιλογές του Αντώνη Σαµαρά στη µάχη κατά του Μνηµονίου», λέει στέλεχος της Ν.∆.

Πίεση αισθάνεται ο Αντώνης Σα µα­ ράς και από τον Γιώργο Καρα τζαφέρη, ο οποίος µετά τις περιφερειακές εκλο­ γές έχει σκληρύνει τη στάση του ενα­ ντίον της κυβέρνησης και διαφοροποι­ είται ανοιχτά από τις νέες σκληρές επι­ ταγές τής τρόικας. Ετσι µπαίνει δυνατά στο γήπεδο που είχε επιλέξει να παί­ ξει η Ν.∆: «Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είναι έµπειρος παίχτης και δεν θα πα­ ρέδιδε τη λεγόµενη λαϊκή ∆εξιά, µε την οποία έχει προνοµιακή σχέση, να επι­ στρέψει στο σύνολό της στη Ρηγίλλης. Ετσι, όσο η ανέχεια των πολιτών θα αυξάνει τόσο και εκείνος θα ταυτίζε­ ται µε τους πολίτες που έχουν σοβα­ ρό πρόβληµα επιβίωσης», επισηµαί­ νει στέλεχος της Ν.∆., που µιλάει για στροφή τακτικής του ΛΑΟΣ.

ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΓΜΟΙ

στη γαλάζια πολυκατοικία, ενώ αυξάνει τη νευρικότητα στη Ν.Δ. η λευκή απεργία των καραµανλικών

Κρατάνε αποστάσεις οι αντιπρόεδροι

Η επιλογή του Αντώνη Σαµαρά να δώσει το δεύτερο υψηλό αξίωµα του κόµµατος στον ευρωπαϊστή Σταύρο ∆ήµα και στον δηµοφιλή ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο ήταν πρώτης τάξεως κίνηση. Η σχέση όµως του προέδρου της Ν.∆. µε τους δύο αντιπροέδρους του κόµµατος δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Γιατί ήταν µια κίνηση που µέχρι σήµερα δεν έχει αποδώσει καρπούς στη Ρηγίλλης, καθώς και οι δυο – για διαφορετικούς λόγους ο καθένας – διατηρούν «ατσαλάκωτη» την εικόνα τους και αποφεύγουν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Είναι ενδεικτικό ότι ακόµη και στις κρίσιµες περιφερειακές εκλογές δεν υπερασπίστηκαν µε ζέση την αντιµνηµονιακή ρητορική της Ρηγίλλης.

Η εντύπωση που δίνουν είναι ότι δεν εκποιούν την πολιτική τους προίκα, ώστε, εάν οι συνθήκες απαιτήσουν εθνική συνεννόηση, να µην έχουν φθαρεί µέσα από την τριβή που προκαλεί η καθηµερινή σκληρή σύγκρουση για το Μνηµόνιο.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ “

Προηγούμενο Άρθρο

Το κακό και το χειρότερο